ברוכים הבאים לאתר החדש של EROTEX!

תקנון האתר

כללי

אתר האינטרנט אליו נכנסת ("האתר") מופעל על-ידי חב' ארוטקס בע"מ ח.פ.512452384 משד' בן צבי 84, בתל אביב ("החברה").

המשתמש באתר זה מתבקש לקרוא בעיון רב את כל התנאים המפורטים בתקנון זה של האתר (שייקראו להלן: "תנאי השימוש" או "התקנון") היות והשימוש והגלישה באתר מותנים בקבלה והסכמה מצדו של המשתמש לכל תנאי השימוש הקיימים ו/או כפי שישונו ו/או יתעדכנו מעת לעת. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי לגלוש באתר ו/או לעשות בו כל שימוש לכל מטרה שהיא, פרטית, ציבורית  ו/או מסחרית. כל משתמש יוכל לגלוש ולעשות שימוש באתר רק בתנאי שיקבל את תנאי השימוש במלואם וכלשונם, וזאת באמצעות לחיצה על לחצן "אני מסכים לתנאי השימוש באתר", אשר תבטא את הסכמתו השלמה, המוחלטת והבלתי-חוזרת לכל תנאי השימוש.

אתר זה מיועד למשתמשים מגיל 18 ואילך בלבד, ואינו מיועד למשתמשים שמתחת לגיל 18. השימוש על ידי משתמש ו/או משתמשים שטרם מלאו לו ו/או להם 18 ייעשה אך ורק לאחר שניתן אישור הוריו/אפוטרופוסיו לכך.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, וזאת ביחס לאתר, כולו או חלקו ו/או למאפייניו. בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה הרי שבמקרה ששונו תנאי השימוש באתר, הכניסה לאתר לאחר שינוי תנאי השימוש כאמור תותנה במתן אישור נוסף מאת המשתמש לתנאי השימוש המעודכנים. החברה תהיה רשאית להמחות ו/או להעביר את זכויותיה ביחס לאתר, ובלבד שהגורם אליו תועברנה/תומחינה הזכויות כאמור יפעל בהתאם להוראות תקנון זה.

החברה תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא צורך במתן הודעה מראש, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, התכנים המוצגים בו, השירותים והמוצרים המוצעים בו, וכל היבט אחר הנוגע אליהם, ובכלל זה למחוק או להסיר כל מידע או תכנים שיוצגו באתר ו/או לסגור אתר. המשתמש מוותר על כל זכות ו/או טענה ביחס לשינויים שיכול ויבוצעו כאמור ו/או לכל נזק ו/או תקלה שעלולים להיגרם לו כתוצאה מכך.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי הזנה או העלאה של נתונים או של תוכן לאתר, לרבות עשיית שימוש ביישומים השונים, משלוח תגובות, משלוח קבצים וכיוצא באלו, כפופים לתנאי השימוש הכלליים באתר ו/או לתנאי שימוש ספציפיים נוספים אשר מפורטים באותם חלקים של האתר אשר מאפשרים את הזנת התכנים.

המשתמש/ים אחראי/ם לבדוק ולהכיר את כל תנאי השימוש באתר טרם מתן אישורם. נתונים אשר נוגעים למשתמש ואשר נוצרו ו/או נחשפו בעת שהמשתמש היה רשום באתר עשויים להוסיף ולהיראות באתר גם לאחר שהמשתמש יחדל לגלוש בו (ואף אם ימחק את חשבון המשתמש שלו באתר).

נתונים מסוימים אשר נוגעים למשתמש אינם ניתנים למחיקה כלל (למשל, מסרים שנשלחו מן המשתמש למשתמשים אחרים). כמו כן, קיימת אפשרות כי משתמשים אחרים יעתיקו ו/או יעשו שימוש בנתונים אשר נוגעים למשתמש כאמור לעיל, וכן ייתכן כי בחירות שביצעו ו/או ברירות מחדל שהגדירו משתמשים אחרים ימנעו, למשל, הופעה של מסרים ששלח להם המשתמש בדף המשתמש שלהם. כניסה לאתרים ו/או ליישומים אחרים (ו/או כניסה באמצעות הנ"ל לאתר) עשויה להגביל ו/או לחשוף את פעולות המשתמש בשל מדיניות שמירת הפרטיות ו/או ברירות המחדל המוגדרות באותם אתרים ו/או יישומים.

החברה שומרת על זכותה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, למנוע ממשתמשים מסוימים את האפשרות לגלוש באתר, לבטל הרשאות שניתנו למשתמשים ו/או למנוע ממשתמשים גישה לתכנים או שירותים מסוימים שיוצגו באתר. בתוך כך, שומרת החברה על זכותה, במקרים בהם יפר מי מהמשתמשים את תנאי השימוש, לשלול מאותו משתמש את היכולת ו/או הזכות לעשות שימוש באתר או בחלקים ממנו ו/או לבטל את ההרשאות שניתנו לאותו משתמש. אין לעשות שימוש באתר או בתכנים המוצגים בו למטרות לא חוקיות ו/או באופן העומד בניגוד לתנאי השימוש. בתוך כך, חל איסור לבצע כל שימוש אשר עלול לגרום לפגיעה באתר, בתכנים המוצגים בו, ברשתות ו/או ציוד תקשורת ו/או לפעול באופן שיפריע או ישבש את השימוש של משתמשים אחרים באתר.

תנאי השימוש מתייחסים ומיועדים לגברים ונשים כאחד על פי הקשר הדברים, וזאת בין אם נעשה שימוש בלשון זכר, בלשון נקבה או בלשון רבים. למען הסר ספק, השימוש בלשון זכר, נקבה או רבים הנו לצורך הנוחות בלבד.

כל הזכויות המוקנות למפעילה כאמור בתנאי השימוש הינן בנוסף לכל זכות העומדת למפעילה על-פי כל דין.

זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים, זכויות הקניין הרוחני והזכויות אשר דומות במהותן לזכויות יוצרים ו/או לזכויות קניין רוחני (אשר להלן כולם: "זכויות הקניין הרוחני") באתר, במידע, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים בו, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) טקסט, איורים, אלמנטים גרפיים, צליל, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, שייכות באופן בלעדי לחברה או לצדדים שלישיים שהקנו לחברה את הזכות לפרסמם באתר, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, מדינות אחרות ואמנות בינלאומיות.

למעט אם הדבר הותר במפורש, חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רשיון, למכור, להשכיר או לאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו ו/או שניתן לדלות באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צדדים שלישיים, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת רשות מפורשת לכך מאת החברה, מראש ובכתב.

המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש, להעתיק או לנקוט בכל פעולה אחרת ביחס לסימני המסחר המופיעים באתר, לרבות סימני המסחר של החברה או של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להציג את עמודי האתר, או אילו מהם, בעיצוב גרפי או בממשק השונים מאלו המוצגים באתר, אלא אם החברה אישרה זאת, מראש ובכתב. אין לראות בהצגת או הכללת מידע או תכנים באתר או באתרים אחרים אשר האתר מכיל קישורים אליהם כהקנייה למשתמש של זכויות כלשהן באותם מידע או תכנים, לרבות זכויות קניין רוחני, רישיון או מתן כל רשות או זכות אחרת למשתמש.

קישורים לאתרים אחרים ומאתרים אחרים

האתר מכיל ו/או עשוי להכיל בתוכו קישורים (hyperlinks) אל מקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על אתרים ברשת האינטרנט, אשר אינם חלק מהאתר ("האתרים האחרים"). כעיקרון, החברה אינה קשורה בקשרים משפטיים עם האתרים האחרים. החברה אינה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים האחרים, על-אף שקיימת ו/או יכול שתהיה קיימת, הפניה אליהם באתר.

החברה אינה בודקת ואינה מבקרת את התכנים של האתרים האחרים או את אמינות המידע המוצג בהם. אין בהכללת הפנייה לאתרים האחרים משום הסכמה, מפורשת או משתמעת, מאת החברה לתכנים המפורטים באתרים הללו, והחברה אינה מציגה כל מצג ואינה נושאת בכל אחריות לתכנים של אותם אתרים, לחוקיותם, למוסריותם, לאמינותם או לעדכניותם. אין בהכללת ההפניות לאתרים האחרים משום המלצה, אישור, עידוד או העדפה מאת החברה לאתרים האחרים ולכל מידע המוצג בהם. החברה שומרת על זכותה לשנות, להוסיף ולהסיר קישורים לאתרים אחרים, מעת לעת, וכן להימנע מהכללת קישורים לאתרים אחרים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.

הואיל והמידע המצוי באתרים האחרים הנו באחריותם הבלעדית של בעלי/מפעילי אתרים אלו, החברה לא תישא באחריות לכל נזק או הפסד, ישיר או עקיף, העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים האחרים או במידע המצוי בהם. בכל מקרה, השימוש או הגלישה באתרים האחרים הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לשם יצירת קישורים לאתרים המכילים תכנים לא חוקיים, תכנים אסורים או תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור, בטוהר המידות או בערכי המוסר. בכלל זה, חל איסור להשתמש באתר לשם יצירת קישורים לאתרים פורנוגרפיים, לאתרי הימורים, לאתרים המכילים דברי בלע או הסתה או לכל אתר אחר אשר התכנים המוצגים בו אינם הולמים.

פרסום ותכנים של צדדים שלישיים; פרסום ותכנים של המשתמשים

האתר עשוי להכיל תכנים או מידע אשר שייכים לצדדים שלישיים ו/או למשתמשים (הצדדים השלישיים והמשתמשים ייקראו תחת כותרת משנה זאת כולם כדלהלן: "צדדים שלישיים") או לאפשר נגישות לתכנים כאלו באמצעות האתר. הואיל ומדובר בתכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם שייכות לצדדים שלישיים, החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים הללו, לרבות לעניין הנכונות שלהם, העדכניות שלהם, השלמות שלהם וההשלכות הנובעות מהשימוש בהם.

האתר עשוי להכיל מידע מסחרי של צדדים שלישיים (להלן: "המפרסמים"), כגון פרסומות ומודעות מכירה של מוצרים ושירותים, אשר נמסרים על-ידי אותם צדדים שלישיים. כל פרסום (ישיר או עקיף) באתר ו/או ביצוע פעילות מסחרית תוך עשיית שימוש (ישיר או עקיף) באתר הנם אך ורק בכפוף לביצוע התקשרות מתאימה עם הנהלת האתר וקבלת היתר בכתב ומראש מהנהלת האתר לביצוע הפרסום/הפעילות כאמור.

החברה אינה בודקת את תוכן הפרסומים המופיעים באתר, מהימנותם, אמינותם או עדכניותם, והחברה אף אינה בודקת את התנאים או התוכן של מבצעים המוצעים על-ידי המפרסמים כגון מבצעי קידום מכירות, מבצעי סוף עונה, קופונים וכיוצא באלו. אין בהכללת הפרסומים הללו באתר משום המלצה של החברה לרכוש את המוצרים או השירותים נשוא הפרסומים. כל האחריות ביחס לתוכן של הפרסומים הללו וביחס לכל התקשרות בין המשתמש לבין המפרסמים חלה על המפרסמים בלבד, והחברה אינה נושאת בכל אחריות או מחויבות בנוגע לכך.

כל עסקה שתיכרת בין המפרסמים לבין המשתמשים תבוצע ישירות בין המפרסמים למשתמשים ללא כל מעורבות של החברה, אשר לא תהיה צד לאותן עסקאות ולא תישא בכל אחריות ביחס אליהן.

ייתכן שבמסגרת האתר תתקיים פעילות של קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים או פעילויות אחרות אשר מאפשרות למשתמשים להזין לאתר תכנים שהנם פרי יצירתם. החברה לא תישא בכל חבות או אחריות ביחס לתכנים הללו, ומלוא האחריות בגינם תחול אך ורק על המשתמש אשר הזין אותם לאתר.

העלאת תכנים לאתר

ככל שהחברה תאפשר למשתמשים להעלות ו/או לשלוח תכנים לאתר (לרבות מידע, טקסט, תמונות, איורים וגרפיקות, קבצי מוזיקה, קבצי וידאו וכל תוכן אחר), כי אז כל משתמש שיעלה תכנים לאתר, לרבות במסגרת השתתפות בצ'אטים, העלאת בלוגים או משלוח אי-מיילים, יישא במלוא החבות והאחריות ביחס לתכנים הללו.

המשתמש מתחייב כי כל התכנים אשר יעלה המשתמש לאתר יהיו חוקיים והולמים, כי אין כל מניעה להעלאת התכנים הללו לאתר, כי התכנים הללו אינם שקריים, מטעים, מעליבים, מטרידים או מהווים פגיעה בפרטיות וכי לא יהיה בהעלאת התכנים הללו משום פגיעה בשמם הטוב או בזכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים ו/או של החברה.

בכלל זה, מתחייב המשתמש שלא להעלות לאתר תכנים פורנוגרפיים, תכנים המכילים פגיעה בצנעת הפרט, תכנים המיועדים לשדל או לעודד השתתפות בפעילות אסורה ו/או פלילית כגון הימורים, אלימות, הפליה או גזענות, תכנים שעלולים לגרום לפגיעה ברגשות הציבור או תכנים שעלולים לפגוע ביתר המשתמשים והגולשים באתר.

המשתמש מתחייב כי לא ישלח "דואר זבל" ("Spam") באמצעות האתר ו/או השירותים שמספקת החברה. במקרה של אי ציות להוראה זו, למפעילה תעמוד הזכות, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד האחרים העומדים לרשותה על-פי כל דין, למנוע עשיית כל שימוש של המשתמש באתר.

החברה שומרת על זכותה למנוע הזנת תכנים או להסיר תכנים שהוזנו, וזאת בין היתר במקרים בהם יתברר כי קיים חשש להפרה של זכויות יוצרים, לפגיעה בפרטיות, לפגיעה בשמם הטוב של צדדים שלישיים או לכך שהתכנים הללו אינם חוקיים או אינם הולמים.

המשתמש מתחייב כי כל התכנים אשר יעלה המשתמש לאתר יהיו שייכים למשתמש ו/או כי לא יחולו איסורים או מגבלות (לרבות, אך לא רק, כאלו הנוגעים לזכויות קניין רוחני) ביחס לפרסומם. המשתמש ישפה את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שעלולים להיגרם למפעילה כתוצאה מהעלאת תכנים לאתר על-ידי המשתמש, לרבות במצב שבו מדובר בתכנים המפרים זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים.

המשתמש מקנה בזאת למפעילה רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל בזמן, בלתי חוזר וללא תמורה ביחס לתכנים שיעלה המשתמש לאתר. החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש בתכנים הללו, לרבות פרסום או הצגת התכנים הללו באתר או במקומות אחרים, ללא צורך בקבלת הסכמה מאת המשתמש ו/או בתשלום תמורה כלשהי למשתמש.

אחריות ביחס לאתר ולתכנים המוצגים בו

התכנים המוצגים באתר והשירותים והמוצרים המוצעים באתר ניתנים לשימוש במצבם "כמות שהוא" (AS IS). החברה אינה מתחייבת לכך שהתכנים שיוצגו באתר (לרבות תכנים המועלים על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או הקשור בה) ו/או כי השירותים או המוצרים שירכוש (ככל שירכוש) המשתמש באמצעות האתר יהלמו את צרכיו וציפיותיו. החברה אינה נותנת כל התחייבות או מצג לכך שהתכנים שיוצגו באתר יהיו אמינים, זמינים, מדויקים או כי הם יהיו נקיים מרכיבים מזיקים כגון וירוסים, "סוסים טרויאניים" וכיוצא באלו.

בכפוף להוראות כל דין, החברה אינה נושאת בכל חבות או אחריות ביחס לטיב התכנים שיוצגו באתר (לרבות על-ידי המשתמשים), וזאת אף אם מדובר בתכנים פוגעניים, מגונים, לא חוקיים, מפירי זכויות יוצרים וכיוצא באלו. משתמש אשר מזהה תוכן מסוים כפוגעני מוזמן לדווח על כך למפעילה, אשר תהא רשאית לפעול בעניין בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

החברה אינה נושאת בכל חבות או אחריות ביחס לטעויות, שינויים או שגיאות הנוגעים לתכנים המוצגים באתר, לרבות כאלו שיוזנו לאתר על-ידי המשתמשים. השימוש באתר על-ידי המשתמש מהווה הסכמה מצדו לכך שלא תעמוד למשתמש כל זכות ו/או טענה כלפי החברה בכל הנוגע לתכנים המוצגים באתר ובכל הנוגע לכל שינוי או התאמה שיבוצעו ביחס לתכנים שיוזנו אל האתר. החברה תהיה רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת.

המשתמש אחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם מניעת חשיפת פרטים של המשתמש אשר המשתמש אינו מעוניין בחשיפתם. החברה לא תישא בכל חבות או אחריות ביחס לחשיפה של פרטי משתמש אשר יוזנו לאתר או ביחס לכל שימוש שייעשה בפרטי המשתמש.

מודגש, כי החברה לא תישא בכל חבות ו/או אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להיגרם למי מהמשתמשים כתוצאה ו/או בקשר עם הגלישה באתר ו/או עם הזנת פרטים ו/או נתונים אישיים של המשתמש ו/או של מי הקשור עמו באתר ו/או עם השימוש בתכנים שיוצגו באתר, לרבות כל נזק שעלול להיגרם לתוכנות, לחומרות או למאגרי נתונים, נזק שעלול להיגרם כתוצאה מחשיפה של פרטי המשתמש (כולל מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות של המשתמש הקשורות לשימוש באתר) ו/או של נתונים אישיים שלו ו/או של מי הקשור עמו, מרכישה של שירותים או מוצרים באמצעות האתר, מהסתמכות על התכנים המוצגים באתר או כל נזק אחר הנוגע במישרין או בעקיפין לשימוש באתר ו/או לחשיפת פרטי המשתמש ו/או של מי הקשור עמו. בעצם גלישתו/שימושו באתר, המשתמש נוטל אחריות מלאה על כל פעולה כאמור לעיל ו/או על כל השלכה, ישירה או עקיפה, העלולה לנבוע מפעולה כאמור.

המשתמש יפצה וישפה את החברה בגין כל ההוצאות בהן תישא החברה (ככל שתישא) בשל מעשים או מחדלים של המשתמש בקשר עם האתר אשר יביאו לכך כי החברה תיתבע ו/או כי יופנו אל החברה דרישות ו/או טענות ו/או תביעות מאת צדדים שלישיים.

במקרה שבו יסופקו באמצעות האתר מידע ו/או ייעוץ ו/או הצעות בעלות אופי שיווקי ו/או כל אינפורמציה אחרת מכל גורם שהוא, לרבות כזה אשר יסופק על ידי גורמים הקשורים באתר ו/או כזה אשר יסופק על ידי גורם הנחזה להיות (ו/או שהנו בפועל) גורם מקצועי בתחום עניין כזה או אחר, לא תחול על החברה כל חבות או אחריות בקשר עם תוכן המידע ו/או הייעוץ ו/או בגין כל שימוש שיעשה המשתמש באותם מידע או ייעוץ. לפיכך, כל שימוש שייעשה על-ידי המשתמש בכל מידע או ייעוץ כאמור הנו על אחריותו של המשתמש בלבד. למען הסר ספק, על המשתמש להיוועץ בגורמים מקצועיים בלבד בכל תחום רלוונטי, שכן האתר אינו מהווה ו/או מספק (ואינו מתיימר להוות ו/או לספק) תחליף לגורמים מקצועיים בכל תחום שהוא.

אתר זה מאפשר למשתמשים לחשוף ו/או למנוע חשיפה של מידע מסוים (להלן: "המידע") בפני משתמשים אחרים, וזאת באמצעות בחירה בברירות המחדל הרלוונטיות ביחס למידע כאמור (או באמצעות הותרת ברירות מחדל קיימות על כנן). המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המידע ייחשף בפני כל גורם אשר נכלל בגדר ברירות המחדל הרלוונטיות, וכי הוא מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך. כל חשיפה של מידע כאמור בפני משתמשים אחרים, קיימים או עתידיים, הינה על אחריות המשתמש בלבד, והחברה לא תישא בכל חבות ו/או אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה מחשיפת המידע בפני משתמשים אחרים. מודגש בזאת, כי על-אף שהחברה נוקטת באמצעים מקובלים לאבטחת התכנים המוצגים באתר, אין באפשרותה של החברה להבטיח כי לא יבוצעו חדירות לאתר, חשיפה של מידע שיוצג באתר, שיבושים או הפרעות לפעילות האתר או כי לא יחולו שגיאות ו/או תקלות מכל סוג שהוא ביחס לאתר ו/או ביחס למידע המופיע בו. החברה אינה מתחייבת לכך שלא תבוצע חדירה בלתי מורשית למחשבי או שרתי החברה ו/או למחשביהם של המשתמשים. ככל שתבוצע חדירה לאתר ו/או ככל שצד שלישי יקבל לרשותו מידע שיוצג באתר, לרבות מידע השייך למשתמשים או נוגע אליהם, וייעשה בו שימוש כלשהו, לא תישא החברה בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כך, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך. כמו כן, על אף שהחברה נוקטת בכל המאמצים על-מנת שהאתר יפעל באופן תקין ורציף, החברה אינה מתחייבת לכך שהאתר יפעל באופן רציף או ללא תקלות או ללא הפסקות, שפעילות האתר לא תופסק או תופרע, כי לא תהיינה טעויות בתכנים המופיעים באתר וכי לא ייגרמו נזקים או תקלות למשתמשים או לתוכנות, חומרות, קווי התקשורת שישמשו אותם וכיוצא באלו. החברה לא תישא בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כל תקלה, הפרעה, הפסקה או נזק כאמור, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך. ככל שמשתמש מזהה הפרה של תנאי השימוש באתר ו/או כל עניין אשר מהווה להבנתו עבירה על החוק, הוא מתבקש לדווח על כך מיידית לחברה במייל בכתובת [email protected], והחברה תפעל בהקדם על מנת לזהות האם אכן מדובר בהפרה/עבירה כאמור, ובמידת הצורך אף תהיה רשאית לפעול בהתאם (וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה אולם בכפוף להוראות כל דין).

רכישת שירותים/מוצרים באמצעות האתר

עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. אתר זה מאפשר ללקוחות רכישה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט. ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי. מחיר המוצר המופיע באתר כולל מע"מ כחוק. אספקת המוצר תתאפשר בכפוף לכך שהמוצר מצוי במלאי החברה במועד הרכישה.

ביטול עסקה והחזרת מוצר –  ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה באמצעות כתובת המייל המופיע בתקנון זה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך קניית המוצר.

במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את הסכום ששולם על ידו עבור המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך  מביניהם. אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.

על מנת להבטיח שהמוצר לא ייפגם או יישבר בעת שילוחו חזרה לחברה, יש לארוז אותו באריזתו המקורית. בנוסף, אנו ממליצים לשלוח את המוצר באמצעות גוף המאפשר  מעקב אחר מיקומו של המוצר בעת השילוח וכן לרכוש כיסוי ביטוחי למקרה שיגרם נזק למוצר בעת השילוח. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו בחנות הוירטואלית. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

אספקה והובלת המוצר – מוצרי החברה יילקחו באמצעות איסוף עצמי ממשרדי החברה. כל אספקה אחרת תהא באחריות הלקוח ועל חשבונו בלבד.

החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, וזאת בתנאי, שאין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי החברה. מחיר המוצר אינו כולל את דמי המשלוח.

שירות לקוחות – בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון:  +972-3-5187244.

אחריות ושירות

האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה למשך שנה מועד הרכישה.

מודגש כי, החברה לא תהא כל אחריות לטענה כי, צבע המוצר שהתקבל אינו תואם את צבע המוצר שהוזמן.

הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא  תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.

אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה, תחזוקה שגויה, הוספת חלקים שלא סופקו ע"י החברה עם המוצר, אובדן חלקים,  תאונה, הזנחה של המוצר, חשיפת המוצר לזרם חשמלי השונה מהוראות החברה, או שבוצע טיפול ו/או תיקון כלשהו למוצר על ידי גורם שאינו החברה או מורשה מטעמה.

החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על  הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בטלפון:     +972-3-5187244 בהתאם למפורט בתקנון זה ובאתר. הוצאות האריזה והשילוח של המוצר  מהלקוח לחברה תחולנה על הלקוח, ועלות האריזה והשילוח של המוצר המוחלף או המתוקן יחולו על החברה, למעט במקרים בהם החברה מצאה כי המוצר אינו פגום ו/או אינו תחת אחריות, ובמקרה כאמור יחולו הוצאות האריזה והשילוח על הלקוח. החברה ממליצה לשלוח את המוצר באמצעות גוף המאפשר מעקב אחר מיקומו של המוצר בעת השילוח וכן לרכוש כיסוי ביטוחי למקרה שיגרם נזק למוצר בעת השילוח.

 

האתר עשוי לאפשר למשתמשים לרכוש באמצעותו מוצרים או שירותים של החברה או של צדדים שלישיים. ככל שהמשתמש ירכוש מוצרים או שירותים באמצעות האתר, תבוצע הרכישה באמצעות כרטיס אשראי/PayPal/ארנק אלקטרוני/אמצעי תשלום אחר (להלן: "אמצעי התשלום") ובהתאם לנהלים של החברה ושל חברות האשראי/ספקי אמצעי התשלום. המשתמש בלבד יהיה אחראי לכל נזק שעלול להיגרם למפעילה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מביטול החיובים שבוצעו באמצעי התשלום, הן כשהביטול בוצע בהוראת המשתמש והן על-פי החלטת חברת האשראי/ PayPal/הגורם שמספק את אמצעי התשלום.

בכפוף להוראות כל דין, החברה תהיה רשאית לחייב את אמצעי התשלום של המשתמש בגין כל רכישה של מוצרים או שירותים שיבוצעו באמצעות האתר. כל רכישה של שירותים או מוצרים באמצעות האתר תהיה כפופה לחתימה על הסכם מתאים, אשר יופיע באותו חלק של האתר אשר יציע את השירות או המוצר ואשר יסדיר את התנאים שיחולו ביחס לאותה רכישה. רכישת איזה מהשירותים לא תקנה לרוכש כל זכות מעבר למצוין באתר באופן מפורש בעת רכישת אותו שירות.

שמירה על הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף סוגים שונים של מידע ביחס למשתמשים באתר. מדובר באיסוף סטטיסטי בלבד אשר אינו מאפשר חשיפה או שיוך של מידע אישי ביחס למשתמשים ואשר נועד, בין היתר, ליצירת קשר עם המשתמש, לשיפור השירותים הניתנים למשתמש באמצעות האתר, להתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיים של המשתמש ולביצוע ניתוחים סטטיסטיים של החברה.

בכפוף להוראות כל דין, המשתמש מתיר למפעילה לשמור נתונים אישיים הנוגעים אליו אשר מצויים בידי החברה ולהכלילם במאגר/י מידע (כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) שברשותה ו/או אשר החברה תיצור בעתיד, וזאת על אף שמובהר לו במפורש כי לא חלה עליו כל חובה למסור את הנתונים לשימוש החברה כאמור, ובלבד שהנתונים האישיים הללו ישמשו את החברה למטרות מחקר, סטטיסטיקה, התאמת תכנים והצעה ושיווק של מוצרים ושירותים בלבד ולא יימסרו לכל צד שלישי (אלא כחלק מקבוצת נותנים המתייחסת למספר אנשים מבלי לציין את זהות האנשים), אלא אם המשתמש יאשר זאת במפורש.

המידע המועלה לאתר (כולו או חלקו) עשוי להיחשף מעת לעת לעובדי החברה ו/או לגורמים אשר מספקים לה שירותים, וזאת לטובת תחזוקת האתר, שיפורו, הצעת שירותים שונים למשתמשים בו וכיוצא באלו. החברה עושה מאמצים על מנת למנוע שימוש לרעה במידע שמעלים המשתמשים לאתר, אולם אין ביכולתה להבטיח כי הגורמים האמורים לא יעשו שימוש (לרבות שימוש לרעה) במידע הנוגע למשתמשים, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה ו/או הקשור בה.

חלק מהשירותים הניתנים באתר טעונים הרשמה, במסגרתה תידרש מסירה של מידע אישי (דוגמת שם, כתובת ודרכי התקשרות) (להלן: "נתוני ההרשמה"). נתוני ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר. המשתמש אינו מחויב למסור את נתוני ההרשמה, אולם בלעדיהם לא יוכל להשתמש בשירותים האמורים. המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים בלבד, וכן לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמה (אשר ישמשו אותו בין השאר לצורך הזדהות ולצורך ביצוע פעולות באתר) על מנת למנוע שימוש לרעה בהם. מומלץ להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה.

מובהר בזאת, כי היה והחברה תידרש על-ידי כל רשות מוסמכת (לרבות רשות משפטית או ציבורית), בישראל או מחוצה לה, לגלות פרטים אישיים בנוגע למי מהמשתמשים, או היה ולמפעילה תהיה סיבה סבירה להאמין כי גילוים של פרטים כאלה או אחרים נדרש בהתאם להוראות כל דין ו/או בהתאם לסטנדרטים משפטיים מקובלים ו/או על מנת למנוע נזק למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם, כי אז תהיה רשאית החברה לגלות את הפרטים הללו, אף אם מדובר בפרטים הנוגעים לפרטיותו או צנעתו של המשתמש.

עוד מובהר, כי החברה תהיה רשאית לחשוף פרטים כאמור ככל שהדבר יידרש לשם מימוש זכויותיה של החברה כלפי המשתמש ו/או אכיפת תנאי השימוש. כן מובהר, כי ככל שהמשתמש יעשה באתר שימוש אשר נטען ביחס אליו כי הוא פוגע בצד שלישי ו/או מפר זכויות צד שלישי ו/או את הוראות הדין, אזי תהיה החברה רשאית לגלות את פרטיו האישיים של המשתמש ככל שהדבר יידרש על-ידי רשויות החוק ו/או הגורם אשר לטענתו נפגע מהפעולות שבוצעו על-ידי המשתמש (ו/או לבצע כל פעולה אחרת אשר ביצועה יידרש על ידי רשות מוסמכת).

החברה שומרת על זכותה לעיין מעת לעת בתכנים שיועלו או יפורסמו באתר.

מובהר בזאת, כי ההחלטה האם לעיין בתכנים תתקבל על-ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי לא חלה חובה על החברה לעיין בתכנים הללו או לבדוק אותם, וכי אין במתן או במימוש הזכות לעיין בתכנים הללו כדי ליצור התחייבות מצדה של החברה לפקח על התכנים הללו ו/או להטיל על החברה אחריות ביחס לאותם תכנים.

משתמש המבקר באתר מבלי להירשם, המידע שייאסף ביחס אליו יהיה בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. משתמש אשר נרשם באתר, למפעילה תעמוד הזכות לאסוף בעת גלישתו באתר מידע אודות הרגלי הגלישה שלו, מידע או פרסומות שקרא, העמודים שצפה בהם, ההצעות שעניינו אותו, אמצעי התשלום ששימשו אותו וכל מידע אחר. החברה שומרת את המידע שייאסף במאגריה, ותהיה רשאית להשתמש בו לצרכיה.

המשתמש מאשר למפעילה לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות עמו על מנת לשלוח לו מסרים חיוניים הנוגעים לאתר ו/או לשימושו של המשתמש באתר. בנוסף, המשתמש מאשר למפעילה לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות עמו על מנת לשלוח לו, באמצעות דואר אלקטרוני (e-mail), מסרונים לטלפון הנייד (sms) או בכל אופן אחר, מסרים הנוגעים למוצרים ו/או שירותים נוספים אשר מסופקים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים הקשורים עמה בקשרים מסחריים או אחרים, ובלבד שבתוך 2 (שני) ימי עבודה מיום שתקבל החברה הוראה מן המשתמש לעשות כן (באמצעות משלוח מכתב לכתובת: שד' בן צבי 84, תל אביב ו/או באמצעות כתובת החברה בדוא"ל: [email protected]  החברה מלעשות כל שימוש בפרטי ההתקשרות עם המשתמש לטובת משלוח מסרים כאמור, וכן בתנאי שבכל מסר שתשלח החברה (ככל שתשלח) למשתמש, תינתן למשתמש אפשרות נוחה להודיע למפעילה כי אינו מעוניין להמשיך ולקבל מסרים כאמור.

מוסכם, כי בעת השימוש באתר ייאסף בין השאר מידע אודות הדפים בהם צפה המשתמש, השירותים שהוצגו בפניו, המודעות שבהן צפה, התכנים שעניינו אותו, אינטראקציות עם משתמשים אחרים, נתונים הנוגעים למכשיר אשר באמצעותו בוצעה הגלישה, משך זמן שהייתו באתר והפעולות שביצע בו או באתרים/יישומים אחרים אליהם הגיע באמצעות האתר.

חל איסור מוחלט להעתיק, לאסוף או להוריד מהאתר פרטים או מידע ביחס למשתמשים באתר, לעשות כל שימוש במידע כאמור או להעבירו לצדדים שלישיים (בתמורה או שלא בתמורה).

 

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש וכל עניין בנוגע לאתר וליחסים בין המשתמש והחברה הנו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין האתר, השימוש בו וכל עניין בנוגע אליו נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו, והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ.

כללי

תנאי שימוש אלו, ביחד עם התנאים המפורטים בחלקים אחרים של האתר, ממצים את מכלול ההוראות שיחולו לעניין השימוש באתר. שום התנהגות על-ידי החברה לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיה על-פי תנאי שימוש אלו ו/או כויתור או הסכמה מצדה לאיזו הפרה או אי-קיום של תנאי מתנאי השימוש, או כשינוי, ביטול או תוספת על תנאי שהוא אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב. ככל שייקבע על-ידי בית-משפט ו/או כל גורם מוסמך אחר כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אינה תקפה ו/או נוגדת כל דין לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות תנאי השימוש.

החברה לא תחשב כמי שהפרה את הוראות תנאי שימוש אלו היה והיא תתעכב ו/או תימנע מביצוע פעולה כלשהי כתוצאה מנסיבות של כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטתה של החברה. הודעות שתשלח החברה למשתמש בקשר עם השימוש באתר תשלחנה לכתובות שיזין המשתמש במהלך הרישום לאתר ו/או לכל כתובת אחרת שיעדכן המשתמש באמצעות האתר. החברה תהיה רשאית לשלוח כל הודעה באמצעות דואר רגיל או דואר אלקטרוני, ויראו כל הודעה שתשלח כאמור כאילו התקבלה אצל המשתמש בתוך 72 שעות ממועד משלוח ההודעה – אם נשלחה בדואר רגיל ואם נשלחה בדואר אלקטרוני – ביום בו נשלחה.

תקנון הגרלה

תקנון הגרלה של חברת "ארוטקס" כללי: חברת ארוטקס בע"מ יבואנית בדי ריפוד, וילונות ועורות- מנהלת את דף האינסטגרם וטיקטוק Erotex_ מכריזה על פעילות נושאת פרסים ("התחרות"). המקום הראשון יזכה בסלון ווילונות לפי בחירת המשתתף מהבדים של חברת ארוטקס. ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה לכל הכתוב בתקנון ופוטרת את ארוטקס בע"מ (להלן: החברה) מכל טענה, דרישה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין לתחרות, לפרסים וכל הקשור בתחרות . האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. מי יכול להשתתף בהגרלה: כל אדם מעל גיל 18 אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה עצם ההשתתפות, מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה. חברות ו\או התארגנויות ו\או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאי להשתתף בהגרלה זו. המשתתפים בהגרלה מאשרים את השתתפותם ואת שמירת פרטיהם לצורכי שיווק פרסום ודיוור. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד, סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד ארוטקס בע"מ, בכל עניין הנובע במישרין ו\או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיומה. כללי התחרות:

 1. ההגרלה פתוחה לכל בעלי חשבון אינסטגרם\טיקטוק פעילים (שאינו פיקטיבי), כאשר ניתן להירשם עם אותו פרופיל אינסטגרם\טיקטוק רק פעם אחת.
 2. התחרות תחל ב-28.7.2022 ותסתיים ב- 4.8.2022
 3. על מנת להשתתף בתחרות המשתתפים חייבים לבצע את הפעולות הבאות:

א. להכין סרטון מיוחד ומושקע תוך כדי שילוב הסלוגן של חברת ארוטקס בהתאם לפלטפורמה שבה בחרו להעלות ב. יצטרכו המשתתפים לשתף את הסרטון ולתייג את חברת ארוטקס באותה פלטפורמה אינסטגרם: EROTEX_ טיקטוק:EROTEX_OFFICIAL@

     4. ניתן להשתתף בהגרלה בימים חמישי עד חמישי.
     5. ההשתתפות בהגרלה היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בהגרלה. ארוטקס ו\או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בהגרלה בגין ו\או בקשר להשתתפותם בהגרלה ו\או בגין השימוש באתרי ההגרלה.

כיצד יבחר הזוכה:

 1. הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה מאדם לאדם.
 2. בסיום התחרות יבחר הזוכה. שם הזוכה יפורסם בדף האינסטגרם, הטיקטוק וגם באמצעות הודעה פרטית לאותו משתמש.
 3. ההכרזה על הזוכה היא סופית ואינה ניתנת לשינוי.
 4. הזוכה בהגרלה יפורסם עד התאריך 10.08.2022
 5. החברה רשאית בכל שלב לשנות את משך התחרות, תנאי התחרות, ואת פרטי התקנון.
 6. הפרס: הזוכה בהגרלה ייזכה בספה מעוצבת לסלון ווילון מעוצב מתוך מגוון הבדים של חברת ארוטקס במתנה
 7. החברה רשאית להסיר תכנים שפורסמו בדף בשל תכנים לא הולמים או מכל סיבה שהיא, ללא הודעה מקדימה ומבלי שיופנו כלפיה טענות בשל כך.

זכייה:

 1. שם הזוכה יפורסם בהודעה בדף האינסטגרם והטיקטוק של ארוטקס.
 2. לזוכה תישלח הודעה פרטית דרך האינסטגרם\טיקטוק או דרך נציג מטעם החברה.
 3. הזוכה יקבל את המוצר בחנות.
 4. החברה רשאית לגבות דמי משלוח עבור שליחת הפרס.
 5. הפרס יישלח אל הזוכה בתוך 30 ימי עסקים מקבלת פרטיו המלאים של הזוכה (שם מלא, טלפון)
 6. זוכה אשר לא יצור קשר עם חברת ארוטקס בע"מ תוך 7 ימי עסקים מיום ההודעה על הזכייה, ייחשב כמוותר על זכייתו ויאבד את זכותו לקבלת הפרס ולא תהא לו כל טענה ואו דרישה ואו תביעה כנגד החברה ובגין אובדן זכות קבלת הפרס.
 7. לשם קבלת הפרס יידרש הזוכה לאמת את הפרטים שמסר על ידי הצגת תעודת זהות וכן לכתוב על מסמך אשר מקבל את קבלת הפרס.

תנאים נוספים:

 1. המשתתפים בתחרות מצהירים בזאת, כי אין ולא תהיה להם ולכל הבאים בשמם ואו מטעמם, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר בכל הקשור והמתייחס לתחרות ו/או בנוגע לזהות הזוכה או לזכייה עצמה.
 2. הפרס אינו ניתן להחלפה ו/או זיכוי בחנות ולא ניתן לקבל פרס אחר.
 3. החברה רשאית להחליף את הפרס ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. המפקח על ההגרלה הינו עו"ד מטעם החברה.
 5. ההגרלה מתקיימת בישראל ואינה ניתן לזכות בה מעבר לגבולות המדינה
בודק...